การประเมินผลการปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัดของผู้ดำรงตำแหน่ง
ผู้อำนวยการสำนักงา

1.

แบบสรุปการประเมินอำนวยการสูง

2.

เอกสารสรุปตัวชี้วัดรายบุคคลและระดับค่าเป้าหมาย

 

 

การประเมินผลการปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัดของผู้ดำรงตำแหน่ง
ผู้อำนวยการสำนัก/ผู้อำนวยการศูนย์/ผู้อำนวยการกอง/

 

หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน/หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริหาร/ผู้เชี่ยวชาญในส่วนกลาง

1.

แบบสรุปการประเมินอำนวยการสูง

2.

แบบสรุปการประเมินเชี่ยวชาญ

3.

แบบสรุปการประเมินชำนาญการพิเศษ(รักษาการเชี่ยวชาญ)

4.

แบบสรุปการประเมินชำนาญการพิเศษ(รักษาการ ผอ.กอง)

 

 

 

 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   


สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889