กลุ่มงานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง
 
 
     หน้าที่ความรับผิดชอบ
                    ดำเนินการเกี่ยวกับการสรรหาและคัดสรรบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
     และการทดลองปฏิบัติราชการ ดำเนินการเลื่อนระดับ ย้าย โอน บรรจุกลับ  การพิจารณาบำเหน็จ
     ความชอบ  การจัดทำบัญชีถือจ่าย  การดำเนินการเกี่ยวกับกองทุนบำเหน็จบำนาญ  (กบข.)
     และกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (กสจ.) การจัดทำทะเบียนประวัติ ข้อมูลบุคคลโดยใช้โปรแกรม ซึ่งเชื่อมโยง
     กับฐานข้อมูลในระบบ GFMIS และ DPIS III การกำกับดูแลการควบคุมการลาของข้าราชการ
     และลูกจ้าง ตลอดจนการจัดทำบัตรประจำตัวข้าราชการและลูกจ้าง
 

     อัตรากำลัง

 
นางสาวมะลิวัลย์  ขอพึ่งลาภ (อ้อย)
หัวหน้ากลุ่มสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง
(นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ)
โทร. 4206

นางสาวณัฐสินี  ปล้องไม้ (เปิ้ล)
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
โทร. 4205

นายศรัณย์พัทธ์  นันตะวงษ์ (เกมส์)
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
โทร.4205

นางสาวสุกัลยา สาธร (นก)
 นักทรัพยากรบุคคล
โทร 4206
 
                                                                                          
          
                                                                                                                                                                                                                                               recsec@cad.go.th   
                                                                                          
                             
         
                   
         
 
 
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์